logo

Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich

Termin wystawy: 26.08.2018

Miejsce wystawy: Nowy Sącz

Dane psa / dog data

Numer rodowodu / pedigree number: *

Obowiązkowy z wyjątkiem klas młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży do 18 miesiąca życia psa. / Obligatory except of classes young puppies, puppies and junior until 18 months of age.

Numer rejestracyjny / registration number:

/

/

Numer rejestracji oddziałowej obowiązkowy dla psów zarejestrowanych w ZKwP. / Registration number obligatory for dogs registered in ZKwP. (Polish Kennel Club)

Data urodzenia / date of birth: *

ROK-MIESIĄC-DZIEŃ / year - month - day

Rasa / breed: *

Klasa / class: *

Kopię dyplomu championa lub certyfikatu użytkowości proszę załączyć poniżej w formularzu. W przeciwnym wypadku pies zostanie zakwalifikowany do klasy otwartej. / A copy of champion's certificate or utility certificate please enclose below in the form. Otherwise, the dog will be qualify in the open class.

Umaszczenie / colour: *

Płeć /sex: *

Tytuły / titles:

Proszę podać listę tytułów w skrócie (np. Ch, IntCh, MłCh) / Please give the cut titles (e.g. Ch, IntCh, MłCh)

Dane psa / dog data: *

Umiejscowienie przydomka / kennel name location

Ojciec / father: *

Proszę podać tylko nazwę i przydomek hodowlany, bez podawania tytułów / Please give only the name and kennel name, without titles

Matka / mother: *

Proszę podać tylko nazwę i przydomek hodowlany, bez podawania tytułów / Please give only the name and kennel name, without titles

Uszy / ears: *

Ogon / tail: *

Proszę wprowadzić numer tatuażu lub chipa / Please enter the tattoo or chip number *

Dane personalne / Personal data

Dane hodowcy / breeder data: *

Dane właściciela / owner data: *

Kraj / country

Dane współwłaściciela / co-owner data:

Pozostałe dane / remaining data

Prosimy o podanie tylko jednego adresu e-mail w celu otrzymania automatycznego potwierdzenia wysłania zgłoszenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt pod adresem: wystawans@gmail.com. Please give only one email address to receive automatic confirmation of your application. If you do not receive confirmation, please contact at: wystawans@gmail.com

Adres e-mail: *

Telefon kontaktowy / telephone number: *

Proszę wpisać poprawny numer telefonu, bez użycia spacji oraz znaków specjalnych, za wyjątkiem znaku + na początku numeru / Please enter the correct phone number, without spaces and special signs, except the sign + at the number beginning

Dzisiejsza data / Today's date:

Formularz zgłoszeniowy zostanie wysłany z powyższą datą / The application form will be sent with the above date

Podpis zgłaszającego / applicant signature: *

Załączniki / enclosures

Załącz rodowód / enclose pedigree

Załącz dyplom Championa lub certyfikat użytkowości / Enclose a Champion' certificate or utility certificate

Regulamin i uwagi końcowe / Regulations and final remarks

Oświadczam, że:
1. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych ZKwP. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny.
To the show can apply the dogs and bitches registered in the Polish Kennel Club or other foreign organizations acknowledged by the FCI, having on the show day completed 4 months. A dog / bitch can apply to one of the classes foreseen in the Polish Kennel Club Dog Show Regulation. The organizer reserves the right to refuse the receiving of dog application without a reason.
2. Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.
Dogs / bitches not included in the catalog will be not allowed to the evaluation.
3. Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje właściciela do uiszczenia opłaty za psa/sukę, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy nie. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
The application sending requires the owner to for dog / bitch, regardless of whether the dog / bitch is brought to the evaluation or not. Exhibitors are obliged by the show rules to stay with the dog / bitch on the show area to its official ending.
4. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA
EXHIBITOR IS INDIVIDUAL RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES MADE BY THE DOG
5. W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami służby weterynaryjnej. (należy posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie). Psy agresywne, chore, suki będące w widocznej ciąży nie mogą uczestniczyć w wystawach.
Only healthy dogs, certified in accordance with the veterinary service requirements can participate in the shows. (You must have a current dog vaccination certificate against rabies.) Aggressive, sick, dogs and bitches in visible pregnancy cannot participate in shows.
6. Mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący
I paid membership fee for the current year.
7. Nie przyjmujemy zgłoszeń na wystawę przesłanych e-maile, faksem!
We do not accept applications for show sent by e-mail, fax!
8. Zgadzam się na przetwarzanie w.w. danych do celów organizacji wystawy oraz na umieszczenie ich w katalogu wystawy i na stronie internetowej oddziału organizującego wystawę
I accept the fact, that the above data will be used for show organization purposes and published in the catalogue and/or web page
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku braku potwierdzenia championatu/certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.
The organizer reserves the right to change the class without further notice, in the case of lack champion's / utility certificate or dog / bitch application to with age not correct class.


Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.